start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2015    OnCOReview nr 1eng/2015
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2015

1. Wstęp
Sebastian Szmit

Studium trudnych przypadków

2. Kardiomiopatia poantracyklinowa przebiegająca z zastoinową niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym, wymagająca pilnego przeszczepienia serca: obserwacja 30-letnia
Asma Mursleen, Eric E. Harrison

3. Zastosowanie doksorubicyny liposomalnej z uwzględnieniem prewencji kardiotoksyczności u chorej z HER-2-dodatnim rakiem piersi
Ewa Chmielowska

4. Śródmoąższowe zapalenie płuc w trakcie leczenia rytuksymabem
Dominika Leś, Anna Polakiewicz-Gilowska, Beata Kaleta, Danuta Starzyczny-Słota, Elżbieta Nowara

Artykuł oryginalny

5. Wyniki wieloośtrodkowego badania ankietowego na temat leczenia hormonozależnego raka piersi w Polsce w latach 2009-2013
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Artykuły przeglądowe

6. Rehabilitacja pacjentów onkologicznych - zasadność i cele
Marina F. Ballyuzek, Boris P. Stepanov, Anna K. Ionova, Maria V. Mashkova

7. Opieka nad rekonwalescentem po alotransplantacji komórek krwiotwórczych
Ewa Karakulska-Prystupiuk, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

8. Miejscowe zastosowanie imikwimodu w leczeniu mnogich powierzchniowych nowotworów podstawnokomórkowych
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN