start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview

OnCOReview

endorsed by East European Branch of International CardiOncology SocietyGeneral information
Title: "OnCOReview"
ISSN 2353-852X
Frequency of Issue: quartely
Magazine's circulation: 2500 copies.
MNiSW: 8,0
IC: 74,31 (7,20)

Editorial Board

Editor-in-Chief
Sebastian Szmit

Chairman of Editorial Board
Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Information about the journal

Diagnosis and treatment of cancer diseases is a challenge for modern medicine. This is the result of many relevant facts. First of all, cancer and cardiovascular diseases are the main causes of morbidity and mortality in the world. Second, malignancies significantly diminish quality of life in an individual patient and in his family and all community. Thirdly, oncologists and hematologists have been performing many essential clinical trials and preparing more recent diagnostic and therapeutic guidelines. Fourth, there are many questions without answers in oncology, and many clinical problems require further observation and discussion.
OnCOReview is a peer-reviewed scientific multidisciplinary journal publishing original papers, interim preliminary analyses, case series describing new symptoms and their prognosis, problematic case reports, review articles covering recent developments as well as experts’ opinions  and comments regarding early results of important  experimental research or clinical studies.  
OnCOReview is the international journal for reviews and discussions of all clinical problems in cancer patients. Primarily the journal was addressed to oncologists, hematologists, endocrinologists, surgeons and internists, but quickly became interesting for other specialties through publications regarding all adverse events related to anticancer treatment. The objective evaluation of benefits and risks associated with new oncological drugs is the unique advantage of the published manuscripts. The special scope of journal’s scientific activity is cardio-oncology.  

OncoReview

www.oncoreview.pl

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Sebastian Szmit

Kwartalnik ukazuje się od 2011 roku

Pismo publikowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej

Międzynarodowy zasięg

Nakład: 2500 egz.

Dystrybucja wersji polskiej:
prenumerata indywidualna, konferencje, sympozja, prenumerata sponsorowana. Teksty w wersji angielskiej są dostępne na stronie internetowej

Punktacja: IC 74,31 (7,20); MNiSW: 8,0

Pismo adresowane do onkologów, hematologów, chirurgów onkologicznych, endokrynologów i internistów.

OncoReview to naukowe czasopismo multidyscyplinarne publikujące artykuły oryginalne, wstępne analizy, opisy problematycznych przypadków, artykuły z przeglądowe na temat najnowszych wydarzeń, a także opinie i komentarze ekspertów dotyczące wczesnych wyników ważnych badań eksperymentalnych lub klinicznych.
OncoReview to międzynarodowy dziennik do przeglądu i dyskusji na temat wszystkich klinicznych problemów u chorych na raka. Początkowo czasopismo było skierowane do onkologów, hematologów, endokrynologów, chirurgów i internistów, ale szybko stało się interesujące także dla innych specjalności poprzez publikacje dotyczące wszystkich zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym. Obiektywna ocena korzyści i zagrożeń związanych z nowymi lekami onkologicznymi jest niepowtarzalną zaletą opublikowanych rękopisów. Szczególnym zakresem działalności naukowej czasopisma jest kardio-onkologia.
Kwartalnik jest oficjalnym pismem Wschodnioeuropejskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologicznego.

Wydawnictwa towarzyszące:
•    reprinty
•    suplementy
•    biblioteka onkologa praktyka.

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN

Archive of all online issues: