start: Czasopisma    medyczne    OphthaTherapy. Terapie w okulistyce

OphthaTherapy. Terapie w okulistyce

Informacje ogólne:
Tytuł: „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce”
ISSN: 2353-7175
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2600 egz.
Cena: 25 PLN

Punktacja:

Index Copernicus: 33.98

WARUNKI PUBLIKOWANIA PRAC


Informacje o redakcji
Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Marek Prost
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Z-ca Redaktora Naczelnego: Dr n. med. Jaromir Wasyluk
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Redaktor Statystyczny: dr hab. psych. Adam Tarnowski, prof. WIML
 
Rada Naukowa:
Prof. José M. Benítez-del-Castillo, MD, PhD (Madryt- Hiszpania)
Prof. Franz Grehn (Würzburg - Niemcy)
Prof. Nikica Gabic, MD, PhD (Zagrzeb - Chorwacja)
Prof. David Garway-Heath, MD, FRCOphth (Londyn - Wielka Brytania)
Prof. Anton Gerinec, MD, PhD (Bratysława - Słowacja)
Prof. dr hab. n. med. Roman Goś (Łódź - Polska)
Prof. Christina Grupcheva, MD, PhD (Varna - Bułgaria)
Prof. Alon Harris, MS, PhD, FARVO (Indianapolis - USA)
Prof. Marco Havlina, MD, PhD (Lublana - Słowenia)
Prof. dr Hassan Mohamed Hegazy (Kair - Egipt)
Prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa - Polska)
Prof. dr hab. n. farm. Renata Jachowicz (Kraków - Polska)
Prof. Ingrida Janulevičien, MD, PhD (Kowno - Litwa)
Prof. Nad’a Jirásková (Hradec Králové - Czechy)
Dr hab. n. med. Piotr Jurowski, prof. nadzw. (Łódź - Polska)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz (Bydgoszcz - Polska)
Prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak (Białystok - Polska)
Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło (Wrocław - Polska)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek (Katowice - Polska)
Prof. Irkec Murat, MD, PhD (Ankara - Turcja)
Prof. Janos Nemeth, MD, PhD (Budapeszt - Węgry)
Prof. Einar Stefansson (Reykjavik - Islandia)
Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas (Warszawa - Polska)
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski (Lublin - Warszawa)
Dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz (Lublin - Polska)
Prof. Edward Wylęgała (Katowice - Polska)


Informacje o czasopiśmie:

Kwartalnik – OphthaTherapy. Terapie w okulistyce - poświęcony jest różnym problemom leczenia chorób oczu, zarówno farmakologicznego, laserowego, jak i operacyjnego. Tematyka ta na pewno znajdzie się w kręgu zainteresowań każdego okulisty, niezależnie od tego, czy jego miejscem pracy jest poradnia, czy klinika. Redakcji czasopisma szczególnie zależy na publikowaniu doniesień o nowych metodach terapeutycznych – zachowawczych i zabiegowych, nowej aparaturze leczniczej i diagnostycznej, farmakologii klinicznej i terapiach eksperymentalnych, a także o zdarzających się w codziennej praktyce klinicznej sytuacjach nietypowych, w tym niepożądanych działaniach leków. Czasopismo „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” będzie przedstawiać zarówno prace poglądowe, wyniki badań klinicznych dotyczących różnych form terapii, doniesienia i opisy leczenia ciekawych przypadków, jak i listy do redakcji i komentarze.

   Do grona Komitetu Naukowego kwartalnika „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” zaprosiliśmy uznane autorytety z rożnych dziedzin okulistyki z Polski i z wielu wiodących ośrodków zagranicznych, zwłaszcza z południowej i wschodniej Europy oraz Bliskiego Wschodu – można rzec, naszych bliższych i dalszych sąsiadów.

Czasopismo będzie początkowo dystrybuowane w naszym kraju. Zamierzeniem Redakcji i Komitetu Naukowego jest jednak, aby „OphthaTherapy” stało się międzynarodowym czasopismem poświęconym problemom terapii w okulistyce. Obecnie na świecie jest tylko jedno czasopismo naukowe o podobnym profilu („Ophthalmology and Therapy”). W następnych latach będziemy się starali, aby pozyskać coraz więcej autorów z zagranicy. Szczególnie zależy nam na współpracy z okulistami z krajów południowej i wschodniej Europy oraz z Bliskiego Wschodu. Zamierzeniem naszym jest, aby łamy naszego czasopisma stały się forum spotkań naukowych z naszymi kolegami z tych krajów.

The Quarterly - OphthaTherapy. Terapie w okulistyce  – is devoted to various problems encountered in the treatment of eye diseases: pharmacological, laser and surgical. These subjects will certainly be of interest to every ophthalmologist, regardless of whether his/her workplace is an outpatient clinic or a clinic. The magazine is particularly keen on publishing reports about new therapeutic methods – conservative and interventional treatment, new therapeutic and diagnostic equipment, clinical pharmacology and experimental therapies, as well as unusual situations occurring in everyday clinical practice, including adverse drug reactions. The OphthaTherapy. Terapie w okulistyce journal will present review papers, the results of clinical trials of various forms of therapy, treatment reports and descriptions of interesting cases, as well as letters to the editor and comments.

We have invited a number of recognised authorities to join the body of the Scientific Committee of the quarterly OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. This includes specialists in various fields of ophthalmology from many leading Polish and international institutions, especially from Southern and Eastern Europe as well as the Middle East - our close and distant neighbours, we can say.

The magazine will initially be distributed only in our Poland. However, the intention of the Editors and the Scientific Committee is that OphthaTherapy become an international journal devoted to the problems of therapy in ophthalmology. Currently there is only one other scientific journal with a similar profile (“Ophthalmology and Therapy”) in the world. In the next few years, we will try to attract more and more authors from abroad. We are particularly keen on cooperating with ophthalmologists from the countries of Southern and Eastern Europe and the Middle East. Our intention is to make the columns of our newspapers into a forum for scientific meetings with our colleagues from these countries.

Zasady recenzowania

Wszystkie prace oceniane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor.
W przypadku prac powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Prace niezgodne z zasadami zostaną zwrócone autorom w celu poprawienia.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w każdym numerze czasopisma.
Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


Dystrybucja czasopisma: Prenumerata

Wydawnictwa towarzyszące: -
LISTA RECENZENTÓW OPHTHATHERAPY 2015
LISTA  RECENZENTÓW OPHTHATHERAPY 2014
WARUNKI PUBLIKOWANIA PRAC
INFORMATION FOR AUTHORS


Cena w prenumeracie: 80.00 PLN

Archiwum: