start: Zasady recenzowania

Zasady recenzowania

PROCEDURA RECENZJI MONOGRAFII NAUKOWYCH

Medical Education dąży do publikowania monografii naukowych  i innych form wydawniczych o jak najwyższym poziomie merytorycznym. Zgodnie z zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE) praca przesłana do Medical Education jest poddawana obiektywnej recenzji naukowej.
Medical Education zgodnie z zaleceniami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi procedurę recenzji podwójnie zaślepionej (ang. double-blind review). Poniżej przedstawiamy przebieg procesu recenzji i wymogi, jakie musi spełniać każda praca złożona do redakcji Medical Education, aby została włączona do planu wydawniczego:

1.    Procedura recenzji jest dwustopniowa.

2.    I etap: Kolegium Redakcyjne po zapoznaniu się ze spisem treści monografii i opinią redaktorów tematycznych na temat danej monografii podejmuje decyzję o jej odrzuceniu lub przekazaniu do recenzowania.

3.    W przypadku odrzucenia monografii Medical Education zwraca otrzymane materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone, a także usuwa wszelkie sporządzone w procesie recenzowania kopie.

4.    W przypadku wstępnej pozytywnej oceny materiał zostaje skierowany do recenzji naukowej.

5.    Recenzję przeprowadza niezależnie dwóch ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających minimum tytuł doktora habilitowanego.

6.    Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane przez Medical Education autorom monografii do zakończenia procesu recenzji. Za zgodą recenzentów mogą być ujawnione po przyjęciu pracy do druku.

7.    Pisemna recenzja jest przechowywana w archiwum Kolegium Redakcyjnego.

8.    Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii. Dopuszczenie do druku powinno być związane z wysoką wartością naukową monografii lub z znaczącym wkładem w rozwój nauk  lub popularyzację osiągnięć naukowych.

9.    Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują monografię z dalszych etapów produkcyjnych. W tym przypadku zastosowanie ma pkt 3.

10.    Dwie pozytywne decyzje kwalifikują monografię do dalszego opracowania.

11.    W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Kolegium Redakcyjne przekazuje treść negatywnej recenzji autorowi (autorom) lub redaktorowi naukowemu z prośbą o ustosunkowanie się do niej na piśmie. Jednocześnie k zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi na uwagi zawarte w negatywnej recenzji oraz trzeciej recenzji Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję co do dalszego postępowania.

12.    Medical Education zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dąży do tego, żeby prace nie powstawały w następstwie niewłaściwych praktyk w nauce określanych jako ghostwriting i guest authorship bądź plagiatu. W tym celu zachowuje sobie prawo wymagania oświadczeń od autorów oraz dokonywania kontroli manuskryptów stosownymi programami antyplagiatowymi.

13.    W przypadku wykrycia praktyk określonych w powyższym punkcie Medical Education niezwłocznie przekaże informację o tym stosownym instytucjom naukowym i wydawniczym, a także właściwym organom ścigania.