start: Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Wydawnictwo Medical Education wdraża na wszystkich etapach procesu publikacji standardy etycznego postępowania w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, takim jak plagiat ghostwritting. Podstawą naszych działań są wytyczne Komitetu Etyki Publikacji (COPE), a także wskazania Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowego Stowarzyszenia Redaktorów Medycznych (WAME), stanowiące obecnie wzór najlepszych praktyk dla wydawców medycznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autor przygotowuje tekst i przesyła go zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Przy składaniu tekstu do wydawnictwa Autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, w które zawiera: oświadczenie o oryginalności treści (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, braku konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwoleniu na opublikowanie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako mogące wpływać na obiektywizm przedstawianych sądów.
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy.

AUTORSTWO I WSPÓŁAUTORSTWO

Wydawnictwo Medical Education w zakresie kryteriów autorstwa i współautorstwa przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w standardach COPE:

publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf


OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW

Selekcja monografii do publikacji opiera się na podwójnie zaślepionej recenzji ślepej. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnione przez wydawnictwo. Każdy z recenzentów przeprowadza recenzję w oparciu o swoją najlepszą wiedzę. Dodatkowo może przesłać indywidualne komentarze, tekst do opublikowania okładce bądź wewnątrz recenzji. Recenzje powinny być wykonane obiektywnie i nie zawierać krytyki personalnej. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW

Redaktorzy podejmują decyzję o przyjęciu i terminie publikacji danej monografii. Swoje decyzje podejmują w oparciu o przesłane recenzje. Działają w sposób zrównoważony, obiektywny i uczciwy, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
Żaden z członków zespołu redakcyjnego nie może ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym.